Zmenšiť textZväčšiť text

Triedený zber odpadov

Problematika triedeného zberu odpadov je odlišná od problematiky komunálnych odpadov. Triedenému zberu je venovaná mimoriadna pozornosť zo strany Európskej komisie, Ministerstva životného prostredia, či jednotlivých samospráv, ale čoraz viac aj samotných obyvateľov obce. Každý rok sa zvyšujú štandardy zberu v obci / minimálna povinná litráž zberných nádob/, ciele zberu / predpísaný počet ton, ktoré musia byť vyzbierané v obci. Pre rok 2022 je to 60% z komunálneho odpadu a každým rokom sa percento navyšuje/. Dôležitá je aj environmentálna stránka/ ochrana primárnych zdrojov, nespaľovanie triedeného odpadu v domácich pieckach.../, ale aj finančná. Podľa dosiahnutej úrovne vytriedenia platia obce poplatok za uloženie odpadov na skládke, ktorý sa každý rok zvyšuje.