Zmenšiť textZväčšiť text

Informačný seminár k výzvam pre mladých a malých poľnohospodárov.

 08.06.2023

Dobrý deň, Touto cestou si Vás dovoľujem informovať, že Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (ďalej len„MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Zameranie výzvy: 6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (mimo Bratislavský kraj) Kód výzvy: MAS_102/6.1/1 Názov výzvy: Podopatrenie 6.1 http://maszpv.sk/aktualne-vyzvy/prv/vyzva-mas_102-6-1-1/ Zameranie výzvy: 6.3. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (mimo Bratislavský kraj) Kód výzvy: MAS_102/6.3/1 Názov výzvy: Podopatrenie 6.3 http://maszpv.sk/aktualne-vyzvy/prv/vyzva-mas_102-6-3-1/ Dátum vyhlásenia: 30.05. 2023 Dátum uzavretia: 28.07. 2023 S pozdravom Mgr. Marcela Iškyová zastupujúca projektová manažérka Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. Kancelária: Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance Mobil: 0908 996 760 Kancelária: 0948 272 581 Email: mas.zpv502@gmail.com Web: www.maszpv.sk FB: MAS Zemplín pod Vihorlatom


Zoznam aktualít: