Zmenšiť textZväčšiť text

OZNAM

 12.06.2024

Na základe rámcovej zmluvy uzavretej medzi spol. ELEKTRO CONTROLS s.r.o., Trebišov
a VSD a.s. Košice sa v obci Kusín, bude v termíne 15.06.2024 vykonávať Odborná prehliadka a odborná skúška (ďalej len OPOS alebo revízia ) elektrického zariadenia distribučnej siete NN, vonkajšie elektrické rozvody NN a domové elektrické prípojky NN odberateľov. Tieto revízie elektro sa prevádzajú na základe objednávky VSD a.s. Košice. Nakoľko odberné miesta sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch odberateľov v súlade s vyhláškou Z. z. 251/2012 - § 36 ods. 2a, a § 39 ods. 12e, § 40 ods. 9 - odberateľ je povinný umožniť prevádzkovateľovi alebo poverenej osobe nevyhnutný prístup k poistkovej skrinke HDS s poistkami prípadne k rozvádzaču s elektromerom.
Tieto práce sú pre občanov a odberateľov bezplatné !
Počas výkonu prevádzania OPOS – revízií elektro nebude dodávka elektrickej energie obmedzená a ani vypnutá.
Žiadame Vás formou obecného rozhlasu oboznámiť občanov obce o prevádzaní prác – OPOS revízií elektro vonkajších rozvodov a domové elektro prípojky, a aj s upovedomením o skutočnosti, že tieto revízie sú bezplatné a občania nesmú poskytovať žiadne finančné prostriedky pracovníkom, ktorý prevádzajú práce OPOS, ani žiadnym iným osobám. Zároveň prosíme aby majitelia psov zabezpečili ich uzatvorenie.
(začiatok a ukončenie prác - termín záleží od počasia)
Nakoľko nie je každý občan cez pracovné dni doma, v prípade potreby pristupujeme k prevádzaniu predmetných revízií aj v popoludňajších hodinách, prípadne cez sviatok, sobotu a nedeľu.
V prípade nepriaznivého počasia (dážď a pod.) sa revízie prevádzať nebudú.
Za pochopenie ďakujeme.


Zoznam aktualít: