Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie zámeru na vyhlásenie Chráneného areálu Zemplínska šírava

 17.06.2024

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 67 písm. a) bod prvý zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 50 ods. 2 zákona týmto o z n a m u j e zámer na vyhlásenie Chráneného areálu Zemplínska šírava. CHA Zemplínska šírava sa nachádza v Košickom kraji, v okrese Michalovce, v k. ú. obcí Kusín, Jovsa a Hnojné. CHA Zemplínska šírava bol vyhlásený za chránené územie Rozhodnutím Komisie Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie č. 33 zo 16.10.1968 (Úprava č. 5222/1968 z 30.10.1968) o vyhlásení chránenej študijnej plochy Podvihorlatská vodná nádrž – Šírava. V roku 1983 došlo k zmene Úpravou Ministerstva kultúry SSR č. 1569/1983-32 z 31.3.1983 o vyhlásení chránenej študijnej plochy Zemplínska šírava. K poslednej zmene došlo v roku 1996, kedy Vyhláškou MŽP SR č. 293/1996 Z. z. z 30.9.1996, ktorou sa uverejňuje zoznam chránených areálov a prírodných pamiatok a vyhlasujú sa národné prírodné pamiatky v Slovenskej republike došlo k zmene kategórie na chránený areál. Na území platí v súčasnosti 4. stupeň ochrany na výmere 622,49 ha a pri vyhlásení chráneného areálu bolo osobitne vymedzené ochranné pásmo s platným 3. stupňom ochrany na výmere 2037,75 ha. Výmera CHA Zemplínska šírava je podľa aktuálneho parcelného stavu katastra nehnuteľností (stav k 31.12.2023) 620,4933 ha. Z toho v k. ú. Hnojné 161,8176 ha, v k. ú. Jovsa 190,7445 ha a v k. ú. Kusín 267,9312 ha. Na predmetnom území platí 4. stupeň ochrany. Výmera ochranného pásma CHA Zemplínska šírava je podľa aktuálneho parcelného stavu katastra nehnuteľností (stav k 31.12.2023) 43,5535 ha. Z toho v k. ú. Jovsa 17,0371 ha, v k. ú. Kusín 26,5164 ha. Na predmetnom území platí 3. stupeň ochrany. Projekt ochrany CHA Zemplínska šírava je vypracovaný z dôvodu spresnenia hranice pôvodného chráneného územia a vylúčenia časti vymedzeného ochranného pásma, ktoré zahŕňa vodnú nádrž Zemplínska šírava. Predmetná vodná nádrž je intenzívne rekreačne využívaná, pobrežné časti zahŕňajú rekreačné strediská, individuálnu bytovú výstavbu (súkromné rodinné domy), zariadenia na poskytovanie rôznych služieb, vrátane využívania vodnej plochy (móla na prevádzku prístaviska, požičovne plavidiel). Každoročne sa tu konajú súťaže plachetníc a rybárske súťaže. Na základe stupňujúceho sa tlaku na územie ochranného pásma Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Vihorlat pristúpila k prehodnoteniu a navrhnutiu zníženia výmery ochranného pásma. Mapové zobrazenie súčasného a novo navrhovaného vymedzenia CHA Zemplínska šírava je v prílohe listu. Hranica vlastného CHA je týmto projektom ochrany upravená len minimálne. Časť rybníka v súkromnom vlastníctve (parcely č. 1153/4, 1153/8, 1153/9, 1153/10) je vyčlenená z CHA a stáva sa súčasťou ochranného pásma, tak ako zbytok tohto rybníka. Dôvodom ochrany CHA Zemplínska šírava je zachovanie Vŕbovo-topoľových nížinných lužných lesov na Východoslovenskej nížine a zachovanie ekologickej stability biotopu pre druhy živočíchov národného a európskeho významu. Zároveň vodná plocha CHA slúži ako migračný a hniezdny biotop viacerých druhov vtákov. Zároveň CHA tvorí mozaiku lúk a pasienkov s rozptýlenými krovinami a ostrovčekmi lesných porastov. Ochranné pásmo, tvorené priľahlými mezofilnými a zamokrenými lúkami a celou zvyšnou vodnou plochou, nie je už v súčasnosti vyhovujúce. Mezofilné a zamokrené lúky sú v súčasnosti zarastené drevinami. Vodná nádrž Zemplínska šírava je intenzívne rekreačne využívaná. Nachádza sa tu niekoľko rekreačných stredísk. Rozvoj cestovného ruchu so sebou prináša záber pobrežnej oblasti na budovanie zariadení na poskytovanie rôznych služieb v rátane využívania vodnej plochy – móla na prevádzku prístaviska alebo zriadenie požičovne plavidiel. Okrem toho sa každoročne na Zemplínskej šírave konajú rôzne súťaže (súťaže plachetníc, rybárske súťaže). Do existujúceho ochranného pásma sú zahrnuté aj pozemky, na ktorých sa v súčasnosti nachádza individuálna bytová výstavba – súkromné rodinné domy. Tieto pozemky boli v čase vyhlásenia lúkami. Na základe stupňujúceho sa tlaku na územie ochranného pásma Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Vihorlat pristúpila k prehodnoteniu a zníženiu výmery ochranného pásma. Pôvodná hranica ochranného pásma v k. ú. Kusín sa posunula smerom na juh od cesty II. triedy 582, z ochranného pásma sa vypustil areál bývalých sádok, areál bývalého tábora a niektoré individuálne využívané pozemky s chatami. V k. ú. Jovsa sa z pôvodného ochranného pásma vypustila časť územia s pozemkami, na ktorých je v súčasnosti individuálna bytová výstavba (súkromné domy) a hrádza Zemplínskej šíravy. CHA sa neprekrýva so žiadnym územím európskej sústavy Natura 2000. CHA Zemplínska šírava a ochranné pásmo sú súčasťou poľovného revíru Hrádok, Poľovná oblasť s chovom malej zveri M IX. Zemplínska, užívateľ Poľovnícke združenie HRÁDOK. Možnosti riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa § 61 zákona: Vyhlásením Chráneného areálu Zemplínska šírava a jeho ochranného pásma nedôjde k obmedzeniu bežného obhospodarovania oproti stavu, ktorý platí v súčasnosti. Projekt ochrany chráneného územia v zmysle § 54 ods. 13 sa vyhotovuje ako podklad na vyhlasovanie ochrany alebo zmeny ochrany chráneného územia. Projekt ochrany chráneného územia je pre spracovanie ďalšej dokumentácie ochrany prírody a kraji záväzný. V zmysle § 54 ods. 23 zákona je dokumentácia ochrany prírody a krajiny, ktorej súčasťou je aj projekt ochrany chráneného územia, podkladom na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie, dokumentov, plánov alebo projektov podľa § 9 ods. 1 zákona a na činnosť a rozhodovanie orgánov ochrany prírody. Okresný úrad v sídle kraja v súlade s § 50 ods. 5 zákona žiada vlastníka, správcu, nájomcu, dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy o vyjadrenie k zámeru na vyhlásenie CHA Zemplínska šírava do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Podľa § 50 ods. 6 zákona vlastník, správca a nájomca pozemku, ktorí sú dotknutí podmienkami ochrany určenými v zámere, sú povinní odo dňa oznámenia zámeru až do vyhlásenia časti prírody za chránenú bezodkladne informovať o plánovaných činnostiach, ktoré môžu byť v rozpore s podmienkami ochrany určenými v zámere. Ak to vyžaduje záujem ochrany prírody a krajiny, môže orgán ochrany prírody rozhodnúť o určení podmienok na vykonávanie tejto činnosti alebo ju zakázať. Tieto podmienky platia najdlhšie do vyhlásenia časti prírody a krajiny za chránenú. Ak v dôsledku určenia podmienok vykonávania činnosti alebo jej zákazu dochádza k obmedzeniu bežného obhospodarovania, vzniká nárok na finančnú náhradu podľa § 61e zákona prvým dňom po právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochranu prírody.


Zoznam aktualít: