Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka V zmysle § 12ods. 1 a 2 zákona SNR č.369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

 01.02.2024

                                                                                Pozvánka

V zmysle § 12ods. 1 a 2 zákona SNR č.369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

                                                                                Zvolávam

                                      Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kusíne,

           Ktoré sa uskutoční dňa 6.2.2023 / utorok / o 18.00 hod na Obecnom úrade v Kusíne

                                                                       S týmto programom

1.Otvorenie zasadnutia

2.Schválenie programu OZ

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4.Kontrola plnení uznesení

5.Prejednanie nájmu priestorov MŠ

6.Príprava verejnej schôdze

7.Ostatné

8.Diskusia

9.Záver


Zoznam aktualít: